We wtorek 13.10 Stowarzyszenie złożyło do UM Chorzów pismo z uwagami do wniosku dewelopera w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Targowej. Cieszymy się, że w akcję włączyło się wielu miłośników Parku, którzy wsparli nas radami i argumentami - dziękujemy! 

Stanowisko Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie NASZ PARK podsumowując powyższe wskazuje, że Wniosek zawiera szereg wad, które go zdyskwalifikują i przez to powinien zostać odrzucony przez Radę Miasta Chorzów.

Jednocześnie niniejszym pismem dodatkowo wskazujemy Panu Prezydentowi oraz Radzie Miasta na szerszą perspektywę i skutki ewentualnego zezwolenia wnioskodawcy na budowę osiedla na wymienionej działce, która łączy się
z wyjątkowo drastyczną i znaczącą zmianą zagospodarowania terenu w historycznych granicach Parku WPKiW, na których funkcjonował Ośrodek Postępu Technicznego, a później Międzynarodowe Targi Katowickie, a mianowicie :

  • zabudowanie terenu zalesionej działki inwestora oznaczonej jako „najcenniejsze obszary przyrodnicze”- jest niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzów;

  • tworzenie precedensu i otwarcie drogi do zabudowania blokami mieszkalnymi pozostałej części byłego Ośrodka Postępu Technicznego/upadłych Międzynarodowych Targów Katowickich, które oddane zostały przez Miasto w wieczystą dzierżawę spółce ATAL – budzi powszechne protesty i oburzenie mieszkańców, społeczności i organizacji pozarządowych;

  • tworzenie na historycznych terenach parkowych na siłę nowej dzielnicy mieszkaniowej Chorzowa, której brak w jakichkolwiek dokumentach planistycznych i dla której brak infrastruktury drogowej, odbioru ścieków itp. oraz nieliczenie się ze zniszczeniem i negatywnym wpływem osiedli budowanych bezpośrednio przy granicach Parku na środowisko Parku oraz jego otoczenie

 wskazywałoby na zupełny brak odpowiedzialności ze strony Urzędników, Radnych Miasta Chorzów i w końcu Pana Prezydenta, jako zarządzającego naszym Miastem.

Treść pisma