Od miesiąca z niepokojem sprawdzaliśmy stronę Biuletynu Informacji Publicznej WPKiW , by dowiedzieć się czy ogłoszono już przetarg i kiedy wybrany zostanie wykonawca rozbiórki Szkieletora. Mieliśmy i mamy bowiem nadzieję, że zarząd Parku odstąpi od tego pomysłu i podejmie działania na rzecz ukończenia budowy tego obiektu z przeznaczeniem na galerię sztuki.
      Okazało się, że tym razem nie ogłoszono przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a zamieszczono „Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 14.000 Euro”. Oczywiście ogłoszenie ukazało się poza stroną BIP-u z dala od „Listy przetargów”, na stronie internetowej WPKiW w zakładce „WPKiW”  i dalej „ogłoszenia i konkursy”. My dotarliśmy do tego niestety dopiero teraz. Tak więc, choć zasady wyboru wykonawcy powinny być jawne bez względu na wartość zamówienia nie dowiecie się, jaka firma jest tym szczęśliwcem i za jakie pieniądze Szkieletor ma być zrównany z ziemią.
      O tym jak „uczciwie” traktuje się potencjalnych wykonawców robót niech świadczy fakt, że ogłoszenie ukazało się z datą 18 listopada 2013, natomiast oferty przyjmowane były do dnia 22 listopada 2013. Wykonawcy mieli więc aż ! 4 dni na: znalezienie ogłoszenia, zapoznanie się z obiektem, dokonanie wyceny robót, skalkulowanie wartości złomu, który pozyskany zostanie z rozbiórki, po to by wkalkulować go w cenę oferty. Myślimy, że ofertę mogli przygotować wyłącznie  "zaprzyjaźnieni" wykonawcy.
        Skrzętne ukrywanie przed publiką ważnych informacji merytorycznych weszło już w krew zarządzającym Parkiem. Świadczy o tym wiele faktów, o których wielokrotnie informowaliśmy. Ostatnie przykłady to:

- zamieszczenie dopiero 13 grudnia br!! na stronie BIP WPKiW w zakładce „finanse” - dokumentów finansowych za rok 2012!! tj. bilans, rachunek zysków i strat za 2012, uchwała ZWZ dot. zatwierdzenia sprawozdania. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że można pobrać i wydrukować jedynie „rachunek zysków i strat za 2012”. Pozostałe dokumenty nie zostały dołączone. A chcieliśmy się dowiedzieć z bilansu, co zrobiono z kolejną stratą finansową spółki za rok 2012;
- antydatowanie na stronie internetowej dokumentów dot. zasad najmu powierzchni i pracy w parku, komunikatów zarządu spółki mających wskazywać dobre relacje zarządu spółki z otoczeniem i pracownikami, których m.innymi informuje się  o zmianach organizacyjnych w Parku, itp. Szkoda więc, że niemożliwe jest sprawdzenie faktycznych dat opracowania i włączenia na stronę internetową tych ważnych dokumentów w tzw. rejestrze zmian, tak jak ma to miejsce w BIP-ie WPKiW.
        Przyznać jednak należy, że parkowi „fachowcy” od zamówień, marketingu, najmu terenów i obiektów są już coraz lepiej wyedukowani w tym, by choćby pod względem formalnym w papierach był porządek.