Poniżej przedstawiamy tekst pisma jakie skierowalismy do prezydenta M. Chorzów w sprawie prowadzonej aktualnie wycinki drzew w Parku

NP/3 / 2015 Chorzów 26.01.2015  r.  

Prezydent Miasta Pan Andrzej Kotala

Stowarzyszenie NASZ PARK działając w oparciu o art.31 par.3 KPA oraz postanowienia Statutu Stowarzyszenia

wnosi w interesie  publicznym o

1. przeprowadzenie z  udziałem  Stowarzyszenia NASZ PARK pilnej kontroli realizacji wydanych w  roku 2014 decyzji o wycinkę drzew i krzewów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku SA w Chorzowie; polegającej na kontroli „post faktum”, w terenie, ustalenie  zgodności ilości wyciętych drzew z ilością zawartą w wydanych decyzjach itd;
2.  
powstrzymanie trwającej wycinki drzew i krzewów  do czasu ustalenia czy przebiega ona prawidłowo i czy nie powoduje zbyt dużej straty w drzewostanie Parku w poszczególnych jego rejonach;
3.      wyjaśnienie na jakiej podstawie  w WPKiW SA pozyskuje się drewno na terenie parku pomimo zapisu w punkcie II § 6 statutu spółki - kod Nr 9 PKD 02.30.Z - że w parku można pozyskiwać dziko rosnące produkty leśnez wyłączeniem pozyskiwania drewna, tymczasem dotychczasowe działania zarządu spółki są dokładnie odwrotne tzn. niezgodne z zapisami statutu;
4.      sporządzenie i przekazanie Stowarzyszeniu NASZ PARK, na podstawie wydanych decyzji, informacji o ilości wyciętych w roku 2014 na terenie miasta Chorzów i WPKiW SA  drzew, krzewów, nowych nasadzeniach oraz analizy przestrzegania przepisów  związanych z pielęgnacją  drzewostanu w mieście;
5.      uporządkowanie „Rejestru informacji o środowisku” w taki sposób by był on przejrzysty i czytelny dla użytkowników BIP-u, którym jest m.in. nasze Stowarzyszenie.

Uzasadnienie:

Zarząd Stowarzyszenia NASZ PARK  w nawiązaniu do licznych opinii i apeli  zgłaszanych przez użytkowników Parku o powstrzymanie  masowej wycinki drzew w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, na  swoim nadzwyczajnym posiedzeniu podjął uchwałę  w sprawie  wystąpienia do tut. Urzędu o  przeprowadzenie w terenie  pilnej kontroli realizacji wydanych przez Urząd w  roku 2014 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów w WPKiW SA oraz wyjaśnienia, jaka była przyczyna i czym kierowali się  pracownicy  Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zezwalając na wycinkę drzew w tak dobrej kondycji. Na okoliczność tą posiadamy dokumentację zdjęciową.


Realizowana wycinka, jak wykazują nasze obserwacje dokumentowane zdjęciami, powoduje znaczący ubytek w drzewostanie Parku. Cięte są zdrowe, grube, kilkudziesięcioletnie drzewa, które nie kolidują z ciągami pieszymi, ewentualnymi inwestycjami itp., ograniczając zdrowy starodrzew  w Parku.
Ponieważ  w  2014 roku wydano kilkanaście decyzji o wycinkę ok.1,5 tys drzew w różnych miejscach Parku WPKiW, w tym większość decyzji  poza udziałem naszego Stowarzyszenia (pomimo naszych wielokrotnych wizyt w UM Chorzów z zapytaniami na ten temat) -  sprzyja to prowadzeniu wycinki o większym zakresie niż wskazują decyzje, czyli także  nielegalnej wycinki w sytuacji, gdy nie będzie ona podlegać bieżącemu monitorowaniu przez Urząd. Dodatkowo chaos w tym temacie powoduje wielokrotna różnokolorowa numeracja na wielu drzewach.
Jesteśmy zbulwersowani, że mimo naszej stałej aktywności w sprawach ochrony przyrody w Parku i mieście Chorzów zostaliśmy pominięci jako Stowarzyszenie w ocenach zakresu tak znaczącej planowanej wycinki drzew w WPKiW.  Wielokrotnie występowaliśmy do Urzędu z pismem, że  pragniemy brać udział w każdym postępowaniu dot. wycinki drzew w Parku, tym bardziej, że istniały i istnieją nadal trudności w pozyskiwaniu danych na ten temat z BIP-u.
Ochrona drzewostanu Parku  jest podstawowym, bieżącym statutowym zadaniem naszego Stowarzyszenia i  pracownicy Wydziału zajmującego się ochroną środowiska o tym wiedzą.    Ponieważ  reprezentujemy interes publiczny mogliśmy spodziewać się  sygnałów i współpracy Urzędu z naszym Stowarzyszeniem. Mieliśmy nadzieję, że Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowisk jest także zainteresowany działaniem na rzecz ochrony środowiska  i minimalizowaniem wycinki drzew w Parku i  w mieście.
   W związku z tym brak jakichkolwiek sygnałów ze strony Urzędu o składanych przez WPKiW SA wnioskach, których konsekwencją  ma być wycinka ok. 1,5 tys. drzew w sytuacji , gdy Stowarzyszenie jest stale zainteresowane mądrą ochroną drzewostanu w Parku, naszym zdaniem,  świadczyć może o braku chęci współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi w realizacji ich zadań statutowych.

Stowarzyszenie NASZ PARK jest zainteresowane szczegółową analizą i wnioskami wynikającymi z decyzji zezwalających na wycinkę drzew w mieście i w Parku, jaka jest skala wycinki drzew, jej konsekwencji dla środowiska oraz realizacja nasadzeń  kompensacyjnych.
    
Stowarzyszenie bardzo szczegółowo dokonało analizy funkcjonującego w UM Chorzów Biuletynu Informacji Publicznej w sferze  tzw. „Rejestru informacji o środowisku”.  Stwierdzono, że niemożność wyszukania w niej wniosków i decyzji równocześnie po  datach i nazwie wnioskującego - jest spowodowane tym, że dokumenty tam wprowadzone są wielo a nawet 9-ciokrotnie skopiowane ( powielone) w każdym analizowanym w roku 2014 miesiącu. Tak duża ilość dokumentów powoduje do tej pory ciągłą niewydolność wyszukiwarki, a więc także ogranicza dotarcie do wniosków, które nas interesują ze względów statutowych. Szczegóły zawarliśmy w załączniku.

Przedstawiając powyższe wnosimy jak na wstępie.                                          

Wiceprzewodniczący Zarządu                           Przewodniczący Zarządu
            Stowarzyszenia NASZ PARK                        Stowarzyszenia NASZ PARK

     Zdzisław Matuszewski                                 Gerard MĄDRY