Stanowisko Stowarzyszenia NASZ PARK w sprawie planowanego przejęcia 12 hektarów
Parku WPKiW
przez Prezydenta Miasta Chorzów

 

przekazane  w dniu 14.11.2016 Marszałkowi Woj.Ślaskiego przez Stowarzysznie NASZ PARK 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Nasz Park działając w imieniu użytkowników i miłośników Parku mając na uwadze niedopuszczenie do dalszej erozji terenów Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku  
                                          
wyraża sprzeciw
wobec planowanego przejęcia przez Urząd Miasta Chorzów 12 hektarów Parku od strony ulicy Siemianowickiej po byłym ogrodnictwie i szkole ogrodniczej.

 

 

 

Podstawą przyjęcia takiego stanowiska są następujące przesłanki:
-
Park WPKiW (nazwa marketingowa: Park Śląski) jest dziedzictwem i marką Regionu rozpoznawalną w Europie i z założenia właściciel jako ten, któremu oddano Park jedynie w zarządzanie zobowiązany jest dbać o integralność jego terenu jako przestrzeni publicznej;
-
Wg informacji prasowych oraz wypowiedzi urzędników Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Chorzów oraz samego Prezydenta M.Chorzów A.Kotali faktyczne cele pozyskania 12 hektarów z terenu Parku są niejasne i skrywane. Skrywane są zamierzenia dot. całości zagospodarowania terenu z wyjątkiem deklaracji o wybudowaniu basenu kapielowego, który mógłby w niewielkim stopniu zastąpić zrujnowane i wymagajace remontu kapielisko Fala.
-
W tym miejscu należałoby przypomnieć, że właśnie Prezydent A.Kotala będąc prezesem spółki WPKiW SA miał znaczący wkład w degradację Fali zaniechając jakichkolwiek remontów, do którego był zobowiązany "Programem modernizacji WPKiW" przyjętym przez Sejmik w czerwcu 2006 roku.
-
Brak jasnej deklaracji zagospodarowania terenu budzi podejrzenie, że zmieniony zostanie obecny plan zagospodarowania przestrzennego tego miejsca na inne cele niż obecnie wskazywane. Prezydent A.Kotala po przejęciu terenu będzie mógł z nim zrobić co zechce przy udziale i zgodzie ra dnych m.Chorzów. Taki czarny scenariusz i zagrożenie dla terenów Parku był przez Stowarzyszenie NASZ PARK wielokrotnie wskazywany w wystąpieniach do Urzędu Marszałkowskiego.

- Niejasne deklaracje zagospodarowania omawianego terenu Zarząd Stowarzyszenia NASZ PARK potwierdza obserwując trwający jeszcze remont ulicy Siemianowickiej, na której wykonano 3 wjazdy na teren byłego ogrodnictwa, o który to teren występuje Prezydent m.Chorzów.
Zadajemy sobie pytanie: skąd w Prezydencie A.Kotali tyle pewności, że ten teren obejmie w posiadanie i zagospodarowanie, skoro te wjazdy dużo wcześniej zaprojektowano i wykonano. Z kim to wcześniej ustalił i omówil.
W urzędzie miasta Chorzów mówi się, że wykorzystana zostanie zła sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki WPKiW SA, nie zostanie umorzony podatek od nieruchomości, a to zmusi Marszałka do oddania terenu.
Budzi nasze zdziwienie lekka deklaracja Prezydenta, że przeznaczy na budowę basenu 10 mln zł. Skąd to weźmie? Może ze sprzedaży działek budowlanych lub pod niejasną działalność komercyjną?

 

 

 

Przekazując nasze stanowisko zwracamy się do Pana Marszałka o powstrzymanie decyzji przekazania terenu Parku po byłym ogrodnictwie Prezydentowi Miasta Chorzów do czasu zakończenia budowy Stadionu Śląskiego. Jesteśmy głęboko przekonani, że po zakończeniu prac przy Stadionie w budżecie Województwa znajdą się środki finansowe na pilną rewitalizację kultowego kapieliska Fala i inne potrzeby Parku.