Stowarzyszenie NASZ PARK zawiązała grupa miłośników Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w październiku 2005 roku. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła 
31 stycznia 2006 roku.

Głównym celem Stowarzyszenia „NASZ PARK” jest przeciwstawienie się działaniom sprzecznym z ideą utworzenia i przeznaczenia Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im.Gen.Jerzego Ziętka powstałego  w 1952 roku jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, finansowanego przez wszystkie lata ze środków budżetowych.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych w wyniku braku finansowania oraz złego zarządzania Parkiem doprowadzono do degradacji
i zniszczenia wielu obiektów oraz zawłaszczenia terenów Parku na inne cele niż wypoczynek i rekreacja, a także do przekształcenia w lipcu 2003 roku WPKiW w spółkę prawa handlowego.

Dlatego też zorganizowaliśmy się i stawiamy opór dalszym działaniom na szkodę Parku, który zbudowany został w dużej mierze wysiłkiem społecznym, a dziś jest dorobkiem kulturowym i materialnym naszego regionu.

Stąd nasze główne cele to:

 • ochrona Parku WPKiW jako całości oraz ochrona jego zasobów fauny i flory, by służył społeczeństwu regionu i przyjezdnym,
 • przeciwstawienie się przeznaczaniu Parku i jego części na inne cele niż wypoczynek i rekreacja, ograniczaniu jego funkcji edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych,
 • ochrona Parku przed zawłaszczaniem jego terenów przez grupy interesów nie liczących się z potrzebami społecznymi, przed parcelacją, zniszczeniem i degradacją,
 • przeciwdziałanie ograniczaniu przestrzeni publicznej i nieodpłatnego dostępu do Parku mieszkańcom aglomeracji i zwiedzającym,
 • organizowanie mieszkańców aglomeracji wokół działania na rzecz rozwoju Parku i zapewnienia finansowania jego funkcjonowania. 

   Nie godzimy się z traktowaniem Parku jak firmy lub przedsiębiorstwa komercyjnego, które powinno samo zarabiać na siebie, gdyż parki miejskie stanowiące dobro społeczne muszą być - jak na całym świecie - dofinansowywane ze środków budżetowych i samorządowych.

Od wielu lat nasze działania rozszerzyliśmy o ochronę parków, skwerów i innych terenów zielonych w regionie. Nie godzimy się bowiem z zaniedbywaniem tych przestrzeni przez włodarzy miast, z brakiem poszanowania znaczenia zieleni dla środowiska, z przeznaczaniem skwerów i zieleńców pod budownictwo, by zaspakajać zapotrzebowanie i interesy inwestorów

   Mamy przekonanie, że zawsze jest czas na działanie i wyrażanie przez mieszkańców oraz organizacje społeczne opinii o losach Parku oraz innych przestrzeni zielonych, aby kolejne ekipy zarządzające nimi nie roztrwoniły tego dorobku.

   Jaki więc będzie los Parku, zieleńców, skwerów? czy będzie gdzie wypoczywać naszym dzieciom i wnukom? czy też zaprzepaszczony zostanie dorobek naszych ojców, którzy  Park i inne tereny zielone budowali i urządzali - jak nigdy do tej pory - zależy od nas.

Jeżeli leży Wam na sercu dobro Parku i chcecie przyczynić się do jego ochrony przystąpcie do Stowarzyszenia NASZ PARK lub udzielcie Stowarzyszeniu poparcia.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego formularza deklaracji i przesłanie na adres:Stowarzyszenie ”NASZ PARK” 
41-503 CHORZÓW ul. Bytkowska 11 lub przekażcie deklarację na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."

   Prosimy też o przekazywanie do nas opinii oraz wszelkich informacji dotyczących Parku i innych spraw, które Was niepokoją.

 

 


                                                                                                                       STATUT

STOWARZYSZENIA NASZ PARK

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie NASZ PARK jest dobrowolną, samorządną organizacją działającą na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.nr 20 poz.104 ) z późn. Zmianami.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chorzów.

 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz mieszkańców województwa śląskiego.

 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 2

 1. Stowarzyszenie NASZ PARK posiada status stowarzyszenia zwykłego.

 2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową nie działającą w celu osiągnięcia zysku. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.

§ 3

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

CELE i DZIAŁANIA STATUTOWE

§ 4

 1. Celami Stowarzyszenia NASZ PARK są :

 1. ochrona Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie (zwanego w dalszym ciągu WPKiW lub Parkiem Śląskim) jako dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu i przeciwstawianie się działaniom sprzecznym z ideą jego utworzenia, a w szczególności przeciwdziałanie:

 • przeznaczaniu Parku na cele inne niż wypoczynek, rekreacja i kultura,

 • parcelacji Parku, ograniczaniu terenu Parku oraz zasobów jego fauny i flory,

 • ograniczaniu dostępu do Parku mieszkańcom Śląska i zwiedzającym,

 • prywatyzacji Parku;

 1. ochrona wszelkich zasobów zieleni w województwie śląskim tj. parków, skwerów, zieleńców, plant, alei oraz drzew i krzewów na osiedlach, w ciągach pieszych i pasach drogowych itp. zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zarządy dróg, ulic i mostów, inne firmy oraz urzędy miast i gmin,  a także ochrona zasobów zieleni na terenach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli przeznaczone mają być na  inwestycje i cele komercyjne;

 1. ochrona wszelkich obiektów i ich otoczenia mających charakter zabytków minionej epoki w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. oraz ochrona obiektów i wytworów stanowiących dziedzictwo kulturowe Regionu i dobra kultury współczesnej będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń - dla podtrzymywanie tradycji narodowej i Regionu;

 1. promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 1. rozwijanie i organizowanie wspólnot i społeczności lokalnych wokół rozwiązywania problemów środowiska oraz działania na rzecz ochrony wszelkich zasobów zieleni służących mieszkańcom aglomeracji,

 1. edukacja w zakresie ekologii, ochrony fauny i flory,

 1. przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży również z wykorzystaniem edukacyjnej funkcji WPKiW i innych terenów zielonych;

 1. krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego, w tym dokonywanie obywatelskiej oceny przestrzegania praworządności w realizowaniu przez władze różnego szczebla zadań wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym i innych przepisów prawa.

 1. Realizacji wymienionych celów służą następujące działania statutowe Stowarzyszenia:

 1. wyrażanie opinii oraz przedkładanie wniosków i zapytań we wszelkich sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia, udział w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony,

 2. organizowanie spotkań na temat ochrony terenów zielonych i innych ważnych spraw publicznych celem pozyskania opinii oraz nowych członków
  i sympatyków Stowarzyszenia ,

 3. współpraca z mediami na rzecz ochrony i zachowania zasobów WPKiW i innych terenów zielonych,

 4. organizowanie społeczności lokalnych oraz wolontariatu wokół ochrony parków i innych zasobów zieleni,

 5. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, okolicznościowych kulturalnych itp. programów i projektów wspomagających rozwój , wychowanie i edukację dzieci i młodzieży,

 6. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

 7. promowanie i współorganizowanie zdrowego wypoczynku i rekreacji na terenach rekreacyjnych Regionu,

 8. działanie na rzecz wspierania rozwoju sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a w szczególności ochrony architektury poprzemysłowej, zagospodarowania terenów poprzemysłowych ,

 9. rozwijanie zainteresowań dotyczących krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pielęgnacji krajobrazu regionu, upowszechnianie działań dla poprawy stanu środowiska,

 10. działania wspomagające rozwój demokracji, upowszechnianie postaw aktywnych, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

 11. działania na rzecz rozwoju integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, regionami,

 12. podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz zachowania i ochrony wszelkiej historycznej  substancji zabytkowej i jej otoczenia, zachowania obiektów i wytworów stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu i dobra kultury współczesnej i niedopuszczenia do ich likwidacji, niszczenia i dewastacji oraz podejmowania innych sposobów ograniczania ich walorów.
 1. Wszelkie postanowienia dotyczące działalności Stowarzyszenia, jego nazwę, cele, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie podejmowane są w formie uchwały zarządu lub Walnego Zebrania Członków zgodnie kompetencjami ustalonymi w niniejszym statucie.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających.

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia NASZ PARK może być każda osoba fizyczną, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie Deklaracji członkowskiej przystąpienia do Stowarzyszenia, przyjęcia jej przez Zarząd oraz wpisu do rejestru członków.

 1. Skreślenie z rejestru członków Stowarzyszenia następuje przez :

  1. rezygnację pisemną członka złożoną Zarządowi,

  2. wykluczenie członka przez Zarząd Stowarzyszenia :

- za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia

- za zaleganie z opłatą zadeklarowanych składek.

§ 7

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia

 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków

 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 8

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

  1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych

  3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, która aktywnie wspiera cele Stowarzyszenia i wypełni Deklarację poparcia Stowarzyszenia Nasz PARK.

 2. Powyższe dotyczy również osób fizycznych z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 7 lit.c).

§ 10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

 2. skreślenia przez zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu,

 3. wykluczenia uchwałą zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd Stowarzyszenia

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 12

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§ 13

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd raz do roku nie później niż do
  30 kwietnia. Zebranie zwołuje zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem podając w zawiadomieniu porządek Zebrania.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej

  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

 1. Żądanie lub wniosek , o którym mowa w ust.2 lit.b) i c) powinien zawierać propozycję porządku Zebrania.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie
  2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem Zebrania.

 3. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów .

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

 2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. wybór i odwołanie członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

 4. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,

 5. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany statutu

 6. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,

 8. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

 9. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego praw rzeczowego,

 10. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,

 11. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnienia z długu, przystąpienia do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,

 12. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających
  wartość 10 tys. zł.

§ 15

1. Decyzje Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania niejawnego.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów spośród obecnych na zebraniu – członków Stowarzyszenia z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

3. Decyzje w sprawach wymienionych w § 14 punkty od h) do l) wymagają zgody wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 16

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie zarządu , z tym,że zawsze jednym z nich musi być przewodniczący lub wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od jeden do pięciu członków Stowarzyszenia; ilościowy skład zarządu określa każdorazowo Walne Zebranie Członków.

 2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów
  w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu niejawnym.

 3. Członkowie zarządu wybierani są na okres trzech lat

 4. Członkostwo zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.

 5. Odwołanie członka zarządu następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) nie wykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia.

6. Walne Zebranie członków odwołuje członka zarządu z przyczyn określonych w ust.5
lit. b) i c) wg zasad ustalonych w ust.2.

7. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa, zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.

8. W razie zmniejszenia się składu zarządu uniemożliwiającego wykonywanie statutowych funkcji Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego zarządu.

§ 18

 1. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego zarządu, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Pracami zarządu kieruje przewodniczący zarządu Stowarzyszenia.

 2. Zarząd odwołuje przewodniczącego Zarządu stosując odpowiednio §17 ust.5 lit. a),b) i c), przy czym dla ustania jego członkostwa w zarządzie obowiązują postanowienia
  § 17 ust.5 lit. a) oraz ust.6.

§ 19

1. Posiedzenia zarządu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.

2. Do kompetencji zarządu należy :

  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  3. powoływanie pełnomocnika lub prokurenta,

  4. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,

  5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

  6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  7. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

  8. opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,

  9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

  10. rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,

  11. występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

  12. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji zarządu oraz innych spraw zastrzeżonych Statutem do kompetencji zarządu, w tym odwoływanie członka zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji (§17 ust.5 lit. a) i uzupełnianie składu Zarządu w drodze dokooptowania ((§ 17ust.7).

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z minimum trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. Wyboru dokonuje się spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia spełniających następujące warunki:

  1. nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,

  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

  3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

  4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

  5. składanie wniosków o udzielanie Zarządowi absolutorium

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący wybierany ze swego grona przez członków Komisji.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa jednego członka w drodze dokooptowania.

7. Przepis § 17 ust.,4,5,6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 21

Uchwały zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

 2. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą :

  1. ze składek członkowskich,

  2. z dotacji

  3. z darowizn

  4. ze zbiórek publicznych

  5. ze spadków i zapisów

  6. z dochodów z majątku Stowarzyszenia

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

 2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji dla osób fizycznych oraz organizacji i innych podmiotów, którymi zarządzają osoby bliskie osobom zarządzającym Stowarzyszeniem.

 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany lub przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.

 4. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jego organów oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 24

 1. Decyzje o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu.

 2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 25

 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu.

 2. Uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 1. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.

 2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

 2. Zmiany w statucie obowiązują z dniem uchwalenia zmian przez Walne Zebranie Członków.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Niniejszy tekst Statutu uchwaliło po wprowadzeniu zmiany Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia NASZ PARK w dniu 29 marca 2023 roku.