DEKLARACJA   CZŁONKOWSKA   STOWARZYSZENIA  „NASZ PARK”

 

 

 

  

Ja niżej podpisany/a    ……………………………………………………………………………………

 

 

urodzony/a  ……………………………

                                                                                   

 

 zamieszkały/a …

………………………………………………………………………..………………………………………..

 

adres e,mail ……………………………………………………………

 

proszę o przyjęcie  mnie w poczet członków Stowarzyszenia NASZ PARK.

 

                 Oświadczam, że znane są mi  cele i zadania Stowarzyszenia i zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia celem realizacji jego celów.
Deklaruję opłacanie miesięcznej składki  w wysokości ………. zł.*

Wyrażam zgodę  na przechowywanie i przetwarzanie moich danych dla wewnętrznych potrzeb stowarzyszenia  zgodnie z Dz.U.nr 133 poz.993.

 

 

 

                                                                                                                                         ………..…………………                                                                         …………………………………….

            Miejscowość, ,data                                                                                                                                                    podpis kandydata                                         

 

* UCHWAŁA nr 3  Walnego Zebrania Członków z dnia 20 maja 2009:

Członkowie Stowarzyszenia NASZ PARK opłacają składki członkowskie w zadeklarowanej wysokości,  przy czym najniższa składka obowiązuje w wysokości 1 zł miesięcznie.

 Młodzież ucząca się jest zwolniona z opłacania składek.

       

 

 

 

 

W dniu ……………………………………………….Zarząd Stowarzyszenia „NASZ   PARK” przyjął 
w poczet członków w/wymienionego.

                                              

 

 

…………………………………………………………………………………………………………                                                                           podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia